Nhan vien Sanofi

"Tôi tin, cùng với Sanofi, tôi sẽ còn bước xa hơn nữa..."

Tự hào khi là nhân viên Sanofi

“Và tôi tự hào về các đồng đội của mình, những đồng đội của tôi. Quan trọng là bạn đi trên con đường nào và đi cùng ai. Tôi tin, cùng với Sanofi, tôi sẽ còn bước xa hơn nữa…” – Châu Nguyễn Hải Đăng, Brand Manager, Sanofi Indochina CHC