Chúng tôi là Sanofi Việt NamNguyễn Anh Tuyền

Tổng Giám đốc,
Sanofi Đông Dương

Didier portrait

Didier Martin 

Trưởng Bộ phận Business Operation, 
Sanofi Đông Dương