Chị Nguyễn Thị Lương Phong - Trưởng Bộ phận Quan hệ Đối Ngoại, Sanofi Đông Dương