Khoảng cách giữa nam và nữ trong xã hội vẫn là một rào cản lớn trên thế giới ngày nay ở một số quốc gia cản trở sự tiến bộ xã hội và cản trở tăng trưởng kinh tế. Là một tập đoàn dược phẩm đa quốc gia tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe con người, chúng tôi cam kết hành động trong lĩnh vực mà chúng tôi có thể có tác động nhiều nhất để hu hẹp khoản cách giới. Điều này đã bắt đầu trong công ty riêng của chúng tôi, nơi chúng tôi có tham vọng  đạt được sự đại diện bình đẳng giữa nam và nữ giới ở hàng ngũ các nhà lãnh đạo hàng đầu của chúng tôi.

Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên văn hóa hòa nhập, trao quyền và đa dạng của công ty - một môi trường làm việc đảm bảo cơ hội bình đẳng cho lợi ích phát triển sự nghiệp và các nhân của tất cả mọi người. Sự bình đẳng giới được chứng minh trở thành nhân tố quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của công ty và của tập đoàn, chúng tôi tin rằng sức mạnh của bình đẳng giới để bồi dưỡng, phát triển và giữ chân nhân tài đặc biệt là các nhân tài phái nữ, có thể giúp chúng tôi luôn đổi mới và mang đến nhiều giải pháp sáng tạo hơn nữa tất cả vì lợi ích của bệnh nhân.