Kết quả Kinh doanh Quý 4 và năm 2019

Sanofi công bố sự tăng trưởng mạnh mẽ Chỉ số Lợi nhuận trên một Cổ phiếu (EPS) ở mức 6,8% theo Tỉ giá Hối đoái cố định (CER)

 

Kết quả Kinh doanh Quý 4 và cả năm 2019 đã được Ban lãnh đạo đánh giá và xem xét trong cuộc họp Hội nghị với Hội đồng Tài chính. Buổi trình bày được diễn ra với phần hỏi đáp.

Tôi thực sự phấn khích bởi kết quả của Quý 4 đã định hướng cho Sanofi đi theo những ưu tiên chiến lược của chúng tôi.

Paul Hudson, CEO Sanofi

Kết quả Kinh doanh Quý 4 và năm 2019